Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 10.2015 Wójta Gminy Kotuń z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U z 2013 r. poz. 594  z późn. zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zmianami ):

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2) wymiany międzynarodowej z gminami partnerskimi

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)           Biuletynie Informacji Publicznej,

2)           Na stronie internetowej Gminy www.kotun.pl

3)           Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotuń

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kotuń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Grzegorz Góral

/-/

Wójt Gminy Kotuń

 

 

źródło: www.pozytek.gov.pl

Informacja w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Informujemy, że rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI PDF>>>

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109