Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III sektor zwiększa swoje wpływy w gminie Kotuń

Email Drukuj PDF

8 lipca br KRS zarejestrować w miejscowości Polaki, gmina Kotuń nowe stowarzyszenie.

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Adres: Polaki 70, 08-130 Kotuń

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes: Anna Małgorzata Barczak vel Kajetaniak
 • Wiceprezes Zarządu: Jerzy Jakub Kożuchowski
 • Sekretarz: Jan, Lucjan Paprocki
 • Skarbnik: Agnieszka Daniluk
 • Członek Zarzadu: Adam Mirosław Ornoch

Cel działania Stowarzyszenia:

 1. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy Kotuń (Polaki)
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich aktywizacja i integracja międzypokoleniowa
 3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 8. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 9. Działalność charytatywna
 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozowju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 12. Ochrona i promocja zdrowia
 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 15. Aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 19. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 20. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji
 22. Ratownictwo i ochrona ludności
 23. Pomo ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w karju i za granicą
 24. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami
 25. Promocja i organizacja wolontariatu

 

 

 

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109