Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH

Email Drukuj PDF

WÓJT GMINY KOTUŃ INFORMUJE, ŻE SEJM RP ZMIENIŁ USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, KTÓRA OD 1 LIPCA 2013 ROKU WPROWADZA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ULOTKA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - POBIERZ KONIECZNIE !!!!

 

1. do 10-go maja 2013 roku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podanie informacji m.in. właściciela, lokalizacji, ilości i wielkości gospodarstw domowych oraz sposobie zagospodarowani odpadów. W przypadku nie złożenia w terminie wymaganej deklaracji dane do naliczania opłat będą pobrane z prowadzonych ewidencji przez Urząd Gminy - ewidencji ludności, podatkowej. Deklaracje będą rozpowszechniane przez pracowników ZGK oraz można je będzie pobrać w Gminie, ZGK oraz ze strony internetowej www.kotun.pl,

2. do 30 czerwca 2013 roku obowiązuje zbiórka na obecnych zasadach – obowiązują umowy zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej, które mieszkańcy muszą wypowiedzieć ze skutkiem na dzień 30.06.2013r to samo dotyczy mieszkańców, którzy maja umowy zawarte z firmą Remondis oraz PUK w Siedlcach.

3. od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez Gminę – odpady będą odbierane przez firmę wyłonioną przez Wójta Gminy Kotuń w drodze przetargu. Harmonogram odbioru odpadów będzie podany do publicznej wiadomości. Ponadto Gmina wskaże miejsce, gdzie będzie można dostarczać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów, popiół, baterie, akumulatory. Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów o lokalizacji którego Gmina poinformuje w formie ogłoszeń. Zostanie wprowadzona zbiórka dodatkowych odpadów ( biodegradowalnych, które nadają się również do kompostowania na własnych kompostownikach )

4. zgodnie z wypełnioną deklaracją właściciel nieruchomości będzie ponosił opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczy gospodarstw domowych w przypadku nieruchomości zamieszkałych lub ilości (worków lub pojemników) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych. Opłaty ponosi się bez względu na to czy odpady będą oddawane i bez względu na ich ilość.

5. ustala sie miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny tj. NIESEGREGOWANE w wysokości:

6.ustala sie miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny tj. SEGREGOWANE w wysokości:

 

7. W ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości Gmina wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń. Gmina nie finansuje zakupu POJEMNIKÓW!!

 


zdjęcie: http://przyrodawiktora.blog.onet.pl/wp-content/blogs.dir/841167/files/blog_vw_5067089_7862078_tr_segregowanie_smieci_104.jpg

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109