Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

rezerwat Stawy Broszkowskie - podstawy prawne

Email Drukuj PDF
Mazow.2008.9.297
2008.07.30 zm. Mazow.2008.118.4211 § 1
ROZPORZĄDZENIE Nr 4
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".
(Warszawa, dnia 2 lutego 2008 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 49, Nr 176 poz. 1288 i Nr 181 poz. 1286) zarządza się, co następuje:
Akt występuje w zestawieniu: Rezerwaty przyrody

§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Stawy Broszkowskie", zwany dalej "rezerwatem", stanowi obszar stawów, otaczających je szuwarów, zarośli i lasów o łącznej powierzchni 268,1293 ha, położony na terenie gminy Kotuń w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim.
2. W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 2023 - 2053, 2056 - 2075, 2076/1, 2077/1, 2079, 2080, 2082, 2089/3, 2100 - 2144, 2153 (część o powierzchni 0,1643 ha), 2154 - 2159, 2161 - 2169, 2172, 2054, 2055, 2072, 2170/1, 2173, 2148 (część o powierzchni 0,1915 ha), 2160, 2174.
3. Dla rezerwatu wyznacza się otulinę stanowiącą pas szerokości 500 m w linii prostej od granicy północnej, wschodniej i południowej rezerwatu.
4. (1) Granice rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych.
§ 3. Dla rezerwatu ustala się:
1) rodzaj - faunistyczny (Fu);
2) typ i podtyp:
a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ faunistyczny (PFn), podtyp - ptaków (pt),
b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - różnych ekosystemów (EE), podtyp mozaiki różnych ekosystemów (me).
§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego1).
______
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
- zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 17, poz. 125),
- rozporządzeniem nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatu przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 269, poz. 6860); rezerwat przyrody "Stawy Broszkowskie" umieszczony został w wykazie pod pozycją 130.
Akty prawne dotyczące utworzenia rezerwatu "Stawy Broszkowskie" tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
ZAŁĄCZNIK (2)
Granice Rezerwatu Przyrody "Stawy Broszkowskie"
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109