Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Plan Ochrony ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".

Email Drukuj PDF
Mazow.2008.123.4336
ROZPORZĄDZENIE Nr 29
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".
(Warszawa, dnia 23 lipca 2008 r.)
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Akt występuje w zestawieniu: Rezerwaty przyrody

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie", zwanego dalej "rezerwatem".
§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu "Stawy Broszkowskie" jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:
1) zachowanie i odtworzenie lustra wody w obrębie stawów w celu utrzymania miejsc lęgowych ptaków wodnych i wodno-błotnych,
2) odtworzenie warunków siedliskowych dla ptaków brodzących i kaczek w obrębie stawów,
3) powstrzymanie sukcesji wtórnej na otwartych przestrzeniach poprzez usuwanie samosiewów,
4) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów,
5) ograniczenie nadmiernej presji drapieżników zarówno w granicach jak i w sąsiedztwie rezerwatu.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach o następujących numerach: 322a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 323a, b, c, d, h, ~a, ~b, 325a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, 326a, b, c, d, f, g, h, i, j, ~b, 327a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 328a, c, d, f, g, h, k, l, m, n, ~a, ~b, 329b, f, g, h, 330a, c, d, f, h, i, j, 331a, b, c, d, ~a, 332a, b, c, ~a, 333a, ~b - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015 i na działce nr 2170/1, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, zezwala się na:
1) prowadzenie rybactwa,
2) prowadzenie robót związanych z odbudową stawów w oddziałach: 323f, 328b, 329a, 330b w okresie lęgowym ptactwa, pod warunkiem, że prace te nie będą prowadzone we wszystkich stawach jednocześnie.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 7. Do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotuń, miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotuń, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wprowadza się ustalenie dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych w zakresie kształtowania bilansu wodnego na obszarze rezerwatu polegające na nie pogarszaniu istniejących warunków hydrologicznych w granicach otuliny rezerwatu.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
______
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Lp.
Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
1.
Zagrożenie dla gatunków awifauny:
1) Zachowanie, stabilizowanie i regenerowanie ekosystemów leśnych;
1) zanikanie stanowisk ptaków, mała liczba miejsc lęgowych;
2) ograniczenie liczebności lisów i norki amerykańskiej w sposób następujący:
2) zmniejszenie liczebności ptaków;
a) zintensyfikowanie odstrzału lisa przez myśliwych na terenach przyległych do rezerwatu oraz redukcja lisów w rezerwacie w drodze odstrzałów indywidualnych liszek w trakcie polowania z norowcami;
3) obniżenie poziomu wód gruntowych na siedliskach łęgowych i bagiennych;
4) penetracja rezerwatu przez ludzi (płoszenie, polowania, wypas bydła).
b) eliminacja norki amerykańskiej przy pomocy żywołapek rozmieszczonych w pobliżu grobli (liczba żywołapek -wg potrzeb), a następnie ich humanitarne zabicie;
3) pozostawianie w drzewostanie posuszu, wywrotów, złomów i drzew dziuplastych oraz starych okazów drzew, stanowiące bazę lęgową;
4) przywrócenie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie;
5) termin wykonania czynnych zabiegów ochronnych dostosować do okresu lęgu ptaków (z zastrzeżeniem § 5.2);
6) monitoring stanu i zagrożeń awifauny lęgowej;
7) monitoring stanu czystości wód;
8) monitoring powierzchni zajmowanej przez szuwary;
9) ograniczenie penetracji rezerwatu;
10) egzekwowanie przepisów ochrony rezerwatowej.
2.
Obniżanie się poziomu wód gruntowych; zaburzenia w gospodarce wodnej
1) niedopuszczanie do pozyskiwania torfu w otulinie rezerwatu
2) wznowienie retencjonowania wody w wyremontowanych stawach
3.
Niekontrolowana penetracja rezerwatu:
Ograniczenie penetracji rezerwatu poprzez częstszy nadzór Służby Leśnej
1) płoszenie zwierząt zamieszkujących rezerwat (okoliczni mieszkańcy);
2) kłusownictwo;
3) pojawienie się "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych i gruzu, zaśmiecanie terenu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej
Lp.
Wydzielenie
Skrócony opis taksacyjny
Rodzaj działań ochronnych
Zakres działań ochronnych
Termin wykonania zabiegu
[5-lecie]
[ha]
1
322 b
(LMśw2)1
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
1,84
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
2
322 d
(LMśw2)
1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb;
1,55
1) I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
2) remont tablicy informacyjnej.
2) I
3
322 f
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
3,05
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
4
322 g
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
2,60
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
5
322 h
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,66
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola VI klasy)
6
322 i
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,05
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
7
322 l
(LMśw2)
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,28
I, II, III, IV
Łąka (dawniej rola V klasy)
8
322 n
Droga
Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb.
0,19
I, II, III, IV
9
322 r
Łąka sitowo - trzęślicowa
1) Usunięcie samosiewów z obszaru łąki;
1,38
1) I
2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10 cm.
2) I, II, III, IV
10
323 h
Łąka sitowo - trzęślicowa
1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycinanie samosiewów;
0,40
1) I
2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10cm.
2) I, II, III, IV
11
325 c
Staw Półkolisty (zarastający staw- brak lustra wody)
Odmulenie rowu dennego i napełnianie wodą stawu w okresie wiosennego przyboru wody.
2,19
I, II, III, IV
12
325 h
Ol3,
Brz 16 - III - 0,3
V1ha 14 m3
Zwarcie luźne
Podszyt: 80%
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 3,60
1) I
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 3,60
2) II, III, IV
13
Działka nr 2170/1 zarządca WZMiUW
Rów dopływowy
1) Odmulenie i konserwacja rowu dopływowego, zapewniająca jego stałą drożność;
0,61
1) I, II, III, III
2) monitoring czystości wody dopływającej do rezerwatu.
2) I, II, III, IV
14
328 a
Ol3, fragm. Ol2
Usunięcie śmieci (okolice drogi).
1) 0,01
I
80l 20 - IV - 0,4
2Brz 20
V1ha 26 m3
Zwarcie luźne
Podszyt: 50%
15
328 k
Rowy
1) Konserwacja rowu;
1) 0,08
1) I
2) remont przepustu.
2) I
16
329 f
Rowy na użytkach rolnych
Konserwacja rowu.
0,08
I, III
17
331 a
Część stawu która uległa sukcesji
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 4,36
1) I
Brz 42 - 0,3
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 4,36
2) II, III, IV
18
331 d
Staw Nowy (teren sukcesji)
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 8,48
1) I
2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów.
2) 8,48
2) II, III, IV
19
332 b
Ol3
1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo;
1) 10,21
1) I
Wb 21 - IV - 0,3
2) powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej.
2) 10,21
2) I, II, III, IV
V1ha 24 m3
Zwarcie luźne
20
333 a
Ol3
Wzniesienie mnicha zabezpieczającego groble przed rozerwaniem.
12,12
I
Brz 47 - IV - 0,2
V1ha 31 m3
Zwarcie luźne
1 - las mieszany świeży
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej
Lp.
Wydzielenie
Skrócony opis taksacyjny
Rodzaj działań ochronnych
Zakres działań ochronnych
Termin wykonania zabiegu
[ha]
[5-lecie]
1
323 f
Staw Mały
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 480 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 7,36ha;
2a) 7,36
2a) I
2b) usypanie trzech wysp1;
2b) 0,36
2b) I
2c) remont grobli nr 22;
2c) 270 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 10,32
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 7,36
3b) II, III, IV
2
323 g
Droga
1) Remont grobli nr 3 jednostronnie, od strony Stawu Małego;
1) 0,20
1) I
2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli.
2) 0,20
2) I, II, III, IV
3
324 a
Staw Stary
1a) Remont grobli nr 12;
1a) 355 m
1a) I
1b) budowa przewału awaryjnego1;
1b) 0,29
1b) I
2a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
2a) 12,10
2a) I, II, III, IV
2b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2b) 12,10
2b) I, II, III, IV
4
324 b
Droga
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,41
I, II, III, IV
5
326 k
Staw Kulik I
1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
5,21
1) I, II, III, IV
2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2) I, II, III, IV
6
326~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów brzozy, olszy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli.
1,55
I, II, III, IV
7
328 b
Staw Czysty
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 307 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 3,33 ha;
2a) 3,33
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 0,26
2b) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 5,94
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 5,94
3b) II, III, IV
8
328 i
Droga
1) Remont grobli nr 62;
1) 0,43
1) I
2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
2) 0,43
2) I, II, III, IV
9
329 a
Staw Wielki Górny
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 272 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 6,59 ha;
2a) 6,59
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 1,08
2b) I
2c) remont grobli nr 52;
2c) 390 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 10,13
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 10,13
3b) II, III, IV
10
329 c
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli.
0,11
I, II, III, IV
11
329~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,12
I, II, III, IV
12
330 b
Staw Wielki Dolny
1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw;
1) 392 m
1) I
2a) pogłębienie stawu na powierzchni 8,89 ha;
2a) 8,89
2a) I
2b) usypanie dwóch wysp1;
2b) 1,12
2b) I
2c) remont grobli nr 42;
2c) 350 m
2c) I
3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
3a) 14,06
3a) I, II, III, IV
3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
3b) 14,06
3b) II, III, IV
13
330~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji drogi. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego.
0,99
I, II, III, IV
14
333 b
Staw Torfowy
1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3;
1) 3,56
1) I, II, III, IV
2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków.
2) 3,56
2) I, II, III, IV
15
333~a
Drogi
Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli.
0,42
I, II, III, IV
1 - Szczegółowe informacje techniczne są podane w projekcie budowlanym autorstwa S. Bednarzaka i M. Jachosz. (Siedlce, grudzień 2005) ze zmianami wprowadzonymi w projekcie planu ochrony rezerwatu.
2 - Numerację grobli przyjęto według ww. projektu budowlanego.
3 - W zależności od faktu znalezienia partnera na prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów zadanie to może opóźnić się w czasie.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobu ich udostępniania
Lp.
Cel udostępniania
Obszary i miejsca udostępniane
Sposób udostępniania
1.
Edukacyjny - zapoznanie się z walorami przyrodniczymi rezerwatu.
Punkt widokowy zlokalizowany w wydzieleniu 322f.
Turystyka kwalifikowana - w małych grupach z kompetentnym przewodnikiem po uzgodnieniu z zarządzającym w imieniu Skarbu Państwa, tj. Nadleśnictwem Siedlce.
2.
Badania naukowe na terenie rezerwatu.
Cały obszar objęty ochroną rezerwatową.
Zgoda Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie badań naukowych.
3.
Rybactwo.
Wydzielenia: 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 01.01.2006 - 31.12.2015.
Rybactwo
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109