ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 09 września 2009 08:20
Drukuj

Kotuń, dnia 09.09.2009

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń w imieniu, której postępowanie prowadzi Wójt Gminy Kotuń Jan Kuć zaprasza do złożenia ofert na: Usługę nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia będzie nadzór i rozliczenie następujących zadań:

 1. Zadanie nr 1
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,74 km i powierzchni 3 797,56 m2 oraz budowie chodnika o powierzchni 756,80 m2 ul. Kościelnej w Kotuniu
 2. Zadanie nr 2
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 1,04 km i powierzchni 5511,25 m2 ul. Weterynaryjna w Kotuniu
 3. Zadanie nr 3
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 1,32 km i powierzchni 6609,55 m2 w miejscowości Cisie Zagrudzie
 4. Zadanie nr 4
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,6 km i powierzchni 3 010 m2 w miejscowości Broszków
 5. Zadanie nr 5
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,61 km i powierzchni 6 609,55 m2 w miejscowości Gręzów

3. Przybliżony Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2010r

4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

- posiadanie wymaganego prawem uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz członkostwo w okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2009r do godz 16.00 w Urzędzie Gminy w Kotuń 08-130 Kotuń ul. Siedlecka 56C

 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

cena  - 100%


Wójt Gminy Kotuń

/-/ Jan Kuć