ZAPYTANIE OFERTOWE: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Moja przyszłość w Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym- Gimnazjum

Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE z 8 września 2014 r.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Moja przyszłość
w Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym- Gimnazjum

POBIERZ ZAPYTANIE

 

 


 

 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

Kotuń, dn. 08.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Moja przyszłość
w Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym- Gimnazjum

Wspólny Słownik Zamówień – CPV 80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

1. Zamawiający:

Gmina Kotuń,  ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, woj. mazowieckie,

tel. 25 6414383, faks 25 632 78 30.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług, polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Moja przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Miejsce świadczenia usług: Zespół Szkół w Żeliszewie Podkościelnym, Żeliszew Pokościelny 13

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. w dniach nauki szkolnej.

3. Rodzaj zamówienia : usługa

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Część I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla grupy max. 25 uczniów Szkoły Podstawowej, w wymiarze 8 godzin miesięcznie.

Część II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla grupy max. 25 uczniów Szkoły Podstawowej w wymiarze 8 godziny miesięcznie.

Część III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla grupy max. 25 uczniów Szkoły Podstawowej w wymiarze  4 godziny miesięcznie.

5. Zakres zadań i odpowiedzialności Wykonawcy:

1) prowadzenie zajęć w grupach Projektu,

2) tworzenie programu zajęć wg wybranych zadań,

3) współpraca z Asystentem Koordynatora Projektu „Moja przyszłość”, i wykonywanie jego zaleceń,

4) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji realizowanych zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi oraz przepisami prawnymi,

5) zapewnienie uczniom opieki podczas prowadzonych zajęć,

6) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

7) współpraca z rodzicami,

8) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego – wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej,

9) przygotowywanie harmonogramów zajęć,

10) stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminach obowiązujących w Szkole Podstawowej ,

11) sporządzanie sprawozdania z realizacji zajęć, a po ich zakończeniu sporządzeniu raportu i złożeniu go Asystentowi Koordynatora projektu,

12) przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia miejsca i dokumentacji Projektu logotypami Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski oraz nazwą Projektu,

13) wykorzystywanie materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów opracowanych w ramach Projektu.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1) posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym

2) posiadanie stopnia awansu zawodowego, minimum nauczyciela kontraktowego,

3) posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,

4) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymagania dotyczące wykształcenia określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 1207 ze zm.).

7. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jedną, kilka lub na wszystkie części w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia.

8. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

10. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 6 – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Niedołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

11. Miejsce i termin złożenia oferty :

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56c 08-13 Kotuń, pok. 15 (sekretariat),

do dnia 12 września 2014 r. do godz. 10 00 .

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 12.09.2014 r. do godz. 10:00

12. Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – w ramach Projektu „Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – Wzór umowy


Załącznik nr1 do zapytania ofertowego
.............................................................................

imię i nazwisko/nazwa oraz adres Wykonawcy

 

nr telefonu kontaktowego: ..............................................O F E R T A

 

W związku z zapytaniem ofertowym dla postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

 

 

 

 

 

Prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  w  ramach  Projektu  Moja  przyszłość
w Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym- Gimnazjum

 

  1. Składam ofertę na wykonywanie ww. usług zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie „Moja przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 oraz w zapytaniu ofertowym:

 

Część .....

Zajęcia z ............................................................ dla grupy max. 25 uczniów realizowane w Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

Proponowane wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć ............. zł brutto

(słownie:.......................................................................................................................................zł)

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami – i nie wnoszę do niego zastrzeżeń – oraz uzyskałem informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia i przygotowania oferty.

 

  1. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego.

data ............................................                               .............................................................

Podpis  Wykonawcy