Struktura użytkowania gruntów

Drukuj

Gmina podzielona jest na 31 obrębów, z których największą powierzchnię zajmuje Broszków (1413,93 ha) oraz Żeliszew Duży (1305,49 ha), a najmniejszą Albinów (96,90 ha).

Gmina posiada typowo rolniczy charakter, co wyraża się m.in. wysokim udziałem użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów. Użytki rolne zajmują 10.328 ha, co stanowi 68,9% powierzchni gminy, z czego na grunty orne przypada 6.572 ha (43,8%), łąki trwałe 2.222 ha (14,8%), pastwiska trwałe 1.341 ha (8,9%), sady 193 ha (1,3%).

Lasy i grunty zalesione zajmują 3.289 ha, co stanowi 21,9% pow. gminy. Łączna powierzchnia wód wynosi 420 ha (2,8% pow. gminy), z czego na wody stojące przypada 292 ha, wody płynące 25 ha oraz rowy melioracyjne 103 ha.

Powierzchnia dróg wynosi 373 ha (2,5%) a tereny administrowane przez PKP i inne tereny komunikacyjne zajmują 102 ha (0,7%).

Powierzchnia zabudowanych terenów osiedlowych wynosi 359 ha (2,4%), nie zabudowanych 1 ha, a terenów zieleni w granicach osiedli 5 ha.

Powierzchnia nieużytków jest znaczna i wynosi 173 ha (1,1%).