Budowa geologiczna

Drukuj

Gmina Kotuń położona jest na obszarze określanym pod względem tektonicznym jako obniżenie podlaskie, stanowiące część platformy wschodnioeuropejskiej. Na osadach prekambryjskich leżą morskie osady pochodzące z ery paleozoicznej.

Powyżej osadów paleozoicznych położone są także morskie osady ery mezozoicznej - triasu, jury i kredy. Osady mezozoiczne przykryte są osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Osadami trzeciorzędowymi są plioceńskie iłki i mułki przewarstwione piaskami, mioceńskie piaski, iły i mułki z wkładkami węgla brunatnego oraz piaski glaukoidowe i piaski z wkładkami iłów z oligocenu. Strop podłoża osadów trzeciorzędowych znajduje się na głębokości około 60 m pod powierzchnią terenu. Współczesne osady powierzchniowe o miąższości około 100 m związane są z działalnością lodowca. Są to osady zlodowacenia podlaskiego, południowopolskiego i środkowopolskiego. Najmłodsze osady pochodzą z okresu plejstocenu i holocenu, tzn. współczesnego okresu geologicznego. Ich miąższość nie przekracza 4,5 m. Utwory plejstoceńskie to głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny, piaski i żwiry morenowe. Utwory gliniaste, piaszczyste i żwirowe moreny dennej i czołowej występują głównie w północnej części gminy, natomiast piaski i żwiry wodnolodowcowe występują plamowo na całym obszarze gminy. Do utworów holoceńskich występujących w gminie Kotuń, zalicza się piaski drobne eoliczne, namuły organiczne pylaste oraz torfy. Namuły i torfy występują w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, np. w dolinie Kostrzynia i Świdnicy.